Таркибий бўлинмалар

 

«Ўзкимёсаноат» ДАК компаниясининг марказий аппарати (шунигдек, барча таркибий бўлинмалари) қуйидаги манзилда жойлашган: 100011, Тошкент ш., Ўзбекистан. Навоий к., 38.

 

Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бош бошқармаси

Бошлиқ: Азларов Адхам Бориевич

Телефон: 140-74-13

e-mail: tehraz@uks.uz

Асосий вазифалари: Компания корхоналарининг барқарор ишлашига, республика қишлоқ хўжалиги эълон қилган ҳажмларга мувофиқ минерал ўғитлар ва бошқа турдаги кимёвий маҳсулотларни ишлаб чиқариш, ягона техник сиёсатни амалга ошириш, техник ва экологик хавфсизликни таъминлаш ва ресурсларни тежовчи самарали технологияларни тадбиқ этишга қаратилган чора тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш. Корхоналар томонидан маҳсулот, шу жумладан халқ истеъмоли товарларини ишлаб чиқариш дастурлари, баланслари, режа ва жадвалларини бажариш бўйича марказлашган тезкор бошқарувни амалга ошириш. Соҳа доирасида кимёвий маҳсулотларни етаказиб берилишини мувофиқлаштириш.

Молия бошқармаси

Бошлиқ: Холияров Юсуфали Дускораевич

Телефон: 140-74-16

e-mail: fin@uks.uz

Асосий вазифалари: компания корхоналари ва «Қишлоқхўжаликкимё»нинг  ҳудудий АЖларини (бундан кейин “корхоналар”) барқарор ривожланишига қаратилган ўрта муддатли ва узоқ муддатли дастурларининг ишлаб чиқилиши ва амалга тадбиқ этилишида қатнашиш; ҳисоб китоб механизмини такомиллаштириш  ва тўлов интизомини мустаҳкамлаш бўйича чора -тадбирларни ишлаб чиқиш; компания корхоналарининг молиявий фаолиятини таҳлил қилиш; Вазирлар Маҳкамаси, Молия вазирлиги, Давлат солиқ қўмитаси ва бошқа вазирлик, идораларга тақдим этиш учун компания корхона ва ташкилотларининг молиявий хўжалик фаолиятига оид масалалари бўйича материаллар тайёрлаш ва таҳлил қилиш; компания корхоналари ва ташкилотлари фаолиятининг молиявий кўрсаткичлари ҳақида тезкор ҳисоботларни тайёрлаш ва компания раҳбарияти, компания аппаратининг манфаатдор бошқармаларига тақдим этиш; компания корхоналари, ташкилотларининг бир ой, чорак ва бир йил учун молиявий ҳамда меҳнат кўрсаткичларини йиғиш, тизимга солиш, ўрганиш ва таҳлил қилиш.

Иқтисодий таҳлил ва прогнозлаш бошқармаси

Бошлиқ: Абдурахманова Рано Абдул-ахатовна

Телефон: ekonom@uks.uz

e-mail: 140-74-18

Асосий вазифалари: Корхоналарнинг барқарор ривожланиши ва республика соҳаларининг минерал ўғитлари ва бошқа кимёвий маҳсулотга бўлган талабини қондиришга қаратилган  компаниянинг ўрта муддатли ва узоқ муддатли ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга тадбиқ этиш; компания структуравий бўлимлари томонидан маҳсулот ишлаб чиқариш прогноз кўрсаткичларини таъминлаш бўйича  ишларни мувофиқлаштириш; Рақобатни ривожлантириш Давлат қўмитаси билан ҳамкорлик қилиш ва компаниянинг тузулмавий бўлинмаларига хусусийлаштириш жараёнларини чуқурлаштиришга қаратилган тизимли чора -тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда, хўжалик юритувчи субъектларнинг низом жамғармаларидаги давлатга қарашли бўлган активлар ва акция пакетларини(ҳиссаларини) шахсий мулкка реализация қилишда кўмаклашиш; акциядорлик жамиятларини бошқаришда акциядорлар ва кўзатув кенгашларининг ролини тубдан оширишга, миноритар акциядорларнинг ҳуқуқини таъминлашга, жамиятларнинг молиявий хўжалик фаолияти натижалари учун ижро органларининг акциядорлар олдидаги масъулиятини оширишга  қаратилган корпоратив бошқарув тизимининг янада такомиллашуви учун ишларни ташкиллаштиришда кўмаклашиш; компания корхоналари ва ташкилотларининг ишлаб чиқариш ва молиявий иқтисодий фаолиятини таҳлил қилиш.

Ташқи бозорни ўрганиш ва ташқи иқтисодий фаолият бошқармаси

Бошлиқ: Салимов Баходир Хайдаралиевич

Телефон: 140-74-19

e-mail: marketing@uks.uz

Асосий вазифалари: Жорий ва истиқболдаги талабни, шунингдек ички ва ташқи бозор ривожланиши йўналишларини аниқлаш мақсадида маркетинг тадқиқотларини ўтказиш; Маркетинг ва ташқи иқтисодий фаолият масалаларига бўйича хорижий ҳамкорлар билан бизнес алоқаларини ўрнатиш; жорий ва истиқболдаги талабни, шунингдек ички ва ташқи бозор ривожланиши йўналишларини аниқлаш мақсадида маркетинг тадқиқотларини ўтказиш,  саноат корхоналарининг экспорт салоҳиятини кенгайтиришга оид ишларни мувофиқлаштириш, маркетинг ва ташқи иқтисодий фаолият масалаларига бўйича хорижий ҳамкорлар ва бизнес тузилмалар билан узоқ муддатли ҳамкорлик ўрнатиш; Умумсоҳавий вазифаларни бажариш мақсадида компания саноат корхоналарининг маркетинг, таъминот-сотув ва ташқи иқтисодий фаолияти хизматлари ишини мувофиқлаштириш, уларга хом ашё, материаллар билан таъминлаш ва тайёр маҳсулотни реализация қилиш каби масалаларда кўмаклашиш.

Инвестицияларни жалб қилиш ва инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш бошқармаси

Бошлиқ в.б.: Ташметов Фаррух Фархадович

Телефон: 140-74-82

e-mail: invest@uks.uz

Асосий вазифалари: Соҳани ривожлантириш ва модернизация қилиш дастурларини, шу жумладан лойиҳалар рўйхати ва уларнинг молиялаштириш манбаларини ўз ичига олган маҳсулотни жойлаштиришни(локализациялашни) чуқурлаштиришга қаратилган дастурларни ишлаб чиқади ва янгилайди, лойиҳанинг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳани ишга туширишдан олдинги  инвестициявий таклиф ва  паспорт, бизнес-режа , ПТЭО/ТЭО, ПТЭР/ТЭР  ва бошқа зарурий ахборотни  ўз ичига олган ҳужжатларнинг ишлаб чиқилиши, келишилиши ва тасдиқланишини мувофиқлаштиради; тендер(танлов асосидаги) савдоларнинг ўз вақтида ўтказилиши, шартномаларнинг тузилиши, экспертизаси ва қайддан ўтиши мониторингини амалга оширади.

Ички бозорга сотиш ва агрокимёвий хизмат кўрсатиш бошқармаси

Бошлиқ: Худойбердиев Шавкат Мусурмонович

Телефон: 140-74-21

e-mail: tao@uks.uz

Асосий вазифалари: қишлоқ хўжалигининг минерал ўғитларга, дефолиант ва бошқа турдаги кимёвий маҳсулотларга  бўлган жорий ва истиқболдаги эҳтиёжини аниқлаш ва маркетинг ўтказиш; қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларига кимёвий маҳсулотни етказиб бериш бўйича ишларни мувофиқлаштириш; ҳар йили компания корхоналари томонидан ишлаб чиқариладиган минерал ўғитлар ва кимёвий маҳсулотларнинг махсуслаштирилган ярмарка савдоларини, шу жумладан кўргазма-савдоларини ўтказиш;  “Қишлоқхўжаликкимё” ҲАЖ бўлинмалари функцияларига тегишли бўлган қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш дастурини амалга оширишда қатнашиш; минерал ўғитлар ва кимёвий маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва тақсимлашнинг йиллик балансларини шакллантиришда, қишлоқ хўжалигини  минерал ўғитлар ва кимёвий маҳсулотлар билан таъминлаш бўйича ҳукумат қарорлари лойиҳаларини тайёрлашда қатнашиш; ички бозорда талабни ўрганиш, қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларига минерал ўғитларни етказиб бериш учун талабномаларни умумлаштириш ва шартномалар тузиш.

Тартиб ва ходимларни бошқариш бўлими

Бошлиқ: Шахбазов Бахадир Джалалович

Телефон: 140-74-12

e-mail: kadr@uks.uz

Асосий вазифалари: Бўлим функционал органлар ишини бажаради: режимли-махфий, ҳарбий-сафарбарлик, соҳа корхоналарида ва махфий режимларда ҳарбий хизматга мажбурларни брон қилиш, фуқаровий муҳофазат ва ўта муҳим ва категориялаштирилган объектлар ҳимоясини ташкиллаштириш устидан назорат(ЎМ ва КО); аппарат ходимлари, раҳбарлар, корхона ва ташкилотларнинг бош мутахассислари, шунингдек захирадаги кадрларни танлаш, жойлаштириш, ҳисобини юритиш, ўқишини ташкиллаштириш, малакасини ошириш; компания аппаратида меҳнат шартномаларини тузиш ва бекор қилиш, нафақаларни расмийлаштириш; меҳнат интизоми ҳолати устидан назорат.

Бухгалтерия

Бошлиқ: Чулиев Нурали Салиевич

Телефон: 140-74-70

e-mail: buh1@uks.uz

Асосий вазифалари: Компания аппарати бўйича тўлиқ, аниқ ва ўз вақтида бухгалтерлик ҳисоби ва ҳисоботларни юритиш.Бухгалтерлик ҳисоблари счетларида активлар ҳолати ва ҳаракатланиши ҳақида, мулкчилик ҳуқуқлари ва мажбуриятлари ҳақида  тўлиқ ва аниқ маълумотларни шакллантириш. Компанияни самарали бошқариш мақсадида бухгалтерия ҳисоби маълумотларини умумлаштириш. Бошқарув аппарати бўйича молиявий, солиқ ва статистик ҳисоб –китобни тузиш. Тасдиқланган норма, норматив ва сметалар асосида “Ўзкимёсаноат” ДАКнинг мулки жой-жойидалиги ва ҳаракатланиши,  моддий ва молиявий ресурсларидан фойдаланиш ҳисоби юритилишини таъминлаш. Компания корхоналари, ташкилотларида замонавий ва илғор  ҳисоб юритиш шакллари ва услубларидан фойдаланган ҳолда бухгалтерия ҳисобини юритиш устидан методологик бошқарувни амалга тадбиқ этиш. “Ўзкимёсаноат” ДАКнинг молиявий хўжалик фаолияти бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларини юритишни ташкиллаштириш.

Ички аудит хизмати

Бошлиқ: Алимова Зилия Тахирджановна

Телефон: 140-74-86

e-mail: audit1@uks.uz

Асосий вазифалари: Компания Кенгашини ишончли маълумот билан таъминлаш ва ички аудитни амалга ошириш натижалари асосида Компания фаолиятини такомиллаштириш бўйича таклифлар тайёрлаш; ички аудитни амалга ошириш жараёнида аниқланган камчиликлар ҳақида уларни бартараф этиш бўйича Компания бошқаруви органларига тезкор тарзда тавсиялар тайёрлаш, бартараф этишни назорат қилиш. Компания кенгаши томонидан ҳар йили тасдиқланадиган урежа асосида ушбу Низомнинг 11 бандида кўрсатилган йўналишлар бўйича текширишлар ўтказиш йўли билан  ички аудитни амалга ошириш (ҳар чорак ва ҳисобот йили натижалари бўйича); тузилаётган хўжалик шартномаларининг қонунчилик талабларига мослиги бўйича экспертизадан ўтказиш; компания тузулмавий бўлимларига бухгалтерия ҳисобини юритиш ва молиявий ҳисоботни тузишда услубий ёрдам кўрсатиш, уларга молиявий, солиқ, банк ва бошқа соҳаларнинг  қонунчилиги бўйича маслаҳатлар бериш; Компания Кенгашига техник топшириқларни ишлаб чиқишда, ташқи аудит ташкилотларнинг таклифларини баҳолашда кўмаклашиш, ҳамда аудит текширувини ўтказиш учун ташқи аудит ташкилотини танлаш борасида таклифлар тайёрлаш.

Ишлар бошқарувчиси

Бошлиқ: Абдуллаев Мўмин Сайфуллаевич

Телефон: 140-74-90

e-mail: buildsherif@uks.uz

Асосий вазифалари: Ушбу Низом ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ бошқарувга юклатилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; Ушбу Низом ва амалдаги қонунчиликка мувофиқ бошқарувга юклатилган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; бошқарув иш режасини ишлаб чиқиш ва унинг бажарилиши устидан назорат қилиш; компания корхона ва ташкилотларининг тузулмавий бўлинмалари ишида бошқарув салоҳиятига доирасида аниқланган камчиликлар ҳақида компания раҳбариятини хабардор этиш ва уларни бартараф этиш бўйича таклифлар киритиш; бошқарувга юклатилган вазифа ва функциялар келиб чиққан ҳолда, унинг ходимлари орасида хизмат вазифаларни тақсимлаш; бошқарув ходимлари малакасини ошириш; “Ўзкимёсаноат” ДАК бошқаруви йиғилиши баённомаси билан тасдиқланган 2014 йил 9 январдаги № 02-02-01 –сонли  ““Ўзкимёсаноат” Давлат акциядорлик жамияти  бошқарувининг ижро аппаратида ҳужжатни ижро этиш ва иш юритиш бўйича Йўриқнома”си асосида иш юритилишини таъминлаш; қонунчилик ва норматив ҳужжатларни ижро қилиш ва ижросини таъминлашни йўлга қўйиш.

Ахборот технологиялари бошқармаси

Бошлиқ: Солиев Равшан Юсупович

Телефон: 140-74-98

e-mail: ikt@uks.uz

Асосий вазифалари: мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши стратегияси ва замонавий халқаро мойилликларга мос ҳолда “Ўзкимёсаноат” ДАК тизимида ахборот-коммуникацион  ривожланишнинг устувор йўналишларини белгилаш; соҳага ахборот-коммуникацион  технологияларни жорий этиш ва янада ривожлантириш  Дастурларини тадбиқ этиш; ахборот тизимлари ва ресурсларини ривожлантириш, ижро аппарати тузулмавий бўлинмаларида, компаниянинг корхона ва ташкилотларида  ахборот тизимлари бошқаруви тузулмаларини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш; компаниянинг корхона ва ташкилотларида  ахборот-коммуникацион  технологияларининг мақсадли ва манзилли ривожланиши рағбатлантириш  механизмларини шакллантиришда ва жорий этишда қатнашиш, ҳамда уларнинг ахборотлаштириш, ахборот тизимларининг амал қилиши ва ривожлантирилиши бўйича   уларни фаолиятини мувофиқлаштириш; ижро аппарати тузулмавий бўлинмаларида, компаниянинг корхона ва ташкилотларида  ИКТни жорий этиш йўналишида юқори малакали кадрларни тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳолатини мониторинг қилиш, ижро аппарати тузулмавий бўлинмалари, компаниянинг корхона ва ташкилотларини  ИКТни жорий этиш бўйича юқори малакали кадрлари билан таъминлаш учун таклифлар; “Ўзкимёсаноат” ДАК тизимида ахборот технологияларидан фойдаланиш, маълумотларни қайта ишлаш, телекоммуникация ва алоқа воситаларидан фойдаланиш соҳасида ягона техник сиёсатни шакллантириш ва ривожлантириш; ахборотлаштиришнинг асосий йўналиш ва босқичларини белгилаш, ахборот тизимларини қисман ёки тўлиқ жорий этиш бўйича ишларни режалаштириш; “Ўзкимёсаноат” ДАК тизимида ички бизнес жараёнлар ишлаши учун янги хизматларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича ишларни мувофиқлаштириш; “Ўзкимёсаноат” ДАК тизимида инновацион лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича ишларни мувофиқлаштириш; компаниянинг корхона ва ташкилотларида ИКТ соҳасида ишлаб чиқариш ва бошқарув жараёнларини моделлаштиришни таҳлил, мониторинг ва назорат қилиш.